歡迎訪問煙台AG8亚游職業培訓官方網站!煙台成人高考,煙台函授,煙台學曆教育

0535-2103380/13573559818

煙台成人高考

新聞分類

培訓項目

聯係AG8亚游

企業名稱:煙台AG8亚游職業培訓學校

電話:0535-2103380/6106530

郵箱:ytthpx@126.com

地址:萊山區海普路8號

網址 :www.cn-arbitrage.com

煙台成人高考專科起點《語文》模擬試題08

您的當前位置: 首 頁 >> 新聞中心 >> 考前輔導

煙台成人高考專科起點《語文》模擬試題08

發布日期:2013-05-16 作者: 點擊:

成人高考專升本語文模擬試題(二)

大學語文試卷

一. 選擇題:本大題共15個小題,每小題1分,共15分。在每小題給出的四個選項中,隻有一項是符合題目要求的,把所選項前的字母填在題後的括號內。

  1. 具有“含淚的微笑”風格的小說家是

    A. 莫泊桑             B. 契訶夫

    C. 歐·亨利            D. 屠格涅夫

 

  2. 唐代“新樂府運動”的倡導者是(    )

    A. 岑參                    B. 白居易

    C. 韓愈                    D. 柳宗元

 

  3. 主張文章應“惟陳言之務去”的文學家是(    )

    A. 韓愈                    B. 柳宗元

    C. 歐陽修         D. 王安石

 

  4. 下列作品中屬於奏章的是

    A. 《答司馬諫議書》          B. 《報劉一丈書》

    C. 《諫逐客書》                  D. 《答李翊書》

 

  5. 下列詩歌中屬於律詩的是

    A. 杜牧《泊秦淮》              B. 陸遊《關山月》

    C. 李白《行路難》              D. 王維《山居秋暝》

 

  6. 蘇軾《前赤壁賦》是一篇

    A. 騷體賦                B. 大賦

    C. 抒情小賦                   D. 文賦

 

  7. 主張文章應“有補於世”、“以適用為本”的文學家是

    A. 韓愈                    B. 柳宗元

    C. 歐陽修         D. 王安石

 

  8. 下列作品中,抒發了作者故國之思、亡國之恨的是

    A. 李煜《虞美人》(春花秋月)

    B. 杜牧《泊秦淮》

    C. 李清照《聲聲慢》(尋尋覓覓)

    D. 陸遊《關山月》

 

  9. 下列作品中,運用了倒敘手法的是

    A. 契訶夫《苦惱》              B. 莫泊桑《米龍老爹》

    C. 老舍《斷魂槍》              D. 魯迅《風波》

 

  10. 司馬遷《史記》中,用來記敘帝王事跡的是

    A. 世家                    B. 本紀

    C. 列傳                    D. 書

 

  11. 周作人的《故鄉的野菜》一文屬於

    A. 寫景散文                   B. 敘事散文

    C. 記人散文                   D. 遊記散文

 

  12. 下列作品中,屬於敘事詩的是

    A. 陶淵明《飲酒》              B. 曹操《短歌行》

    C. 《詩經·氓》                  D. 屈原《國殤》

 

  13. 杜甫的《蜀相》是一首

    A. 古風             B. 樂府

    C. 律詩             D. 絕句

 

  14. 主張文章應“有補於世”、“以適用為本”的文學家是

    A. 王安石                B. 歐陽修

    C. 柳宗元                D. 韓愈

 

  15. 下列句子中,“於”字表被動的是

    A. 西取由餘於戎           B. 吾長見笑於大方之家

    C. 移其民於河東。       D. 夫物不產於秦,可寶者多。

 

二. 填空題:本大題共10個小題,共10個空,每空1分,共10分。把答案填在題中橫線上。

  16. 《爐中煤》一詩選自郭沫若的詩集《_____________》。

  17. 詩集《北方》的作者是____________。

  18. 老舍在短篇小說《斷魂槍》中著重刻畫的人物形象是__________。

  19. 雜劇《西廂記·長亭送別》中的“末”指的是__________。

  20. 在《論快樂》一文中,錢鍾書認為“快樂”是由_________決定的。

  21. 陸遊《關山月》:“_____________,幾處今宵垂淚痕。”

  22. 王維《山居秋暝》:“明月鬆間照,_____________。”

  23. 李白《行路難》(其一):“長風破浪會有時,___________。”

  24. 杜牧《泊秦淮》:“商女不知亡國恨,_____________。”

  25. 蘇軾《水調歌頭》(明月幾時有):“起舞弄清影,____________。”

 

三. 詞語解釋題,解釋句中加點詞的詞義。本大題共10個小題,每小題1分,共10分。

  26. 強公室,杜私門,蠶食諸侯,使秦成帝業。

    杜:

  27. 何對更辱饋遺,則不才益將何以報焉?

    饋遺:

  28. 是處紅衰翠減,冉冉物華休。

    物華:

  29. 將子無怒,秋以為期。

    將:

  30. 來歸相怨怒,但坐觀羅敷。

    坐:

  31. 甚者爪其膚以驗其生枯。

    爪:

  32. 豈吾相不當侯邪?且固命也?

    固:

  33. 故今具道所以,冀君實或見恕也。

    冀:

  34. 不知何人奏皇帝,帝心惻隱知人弊。

    惻隱:

  35. 菡萏香銷翠葉殘,西風愁起綠波間。

    菡萏:

 

四. 翻譯題:將下列各小題中劃線的部分譯成現代漢語。本大題共5個小題,每小題2分,共10分。

  36. 於是焉河伯始旋其麵目,望洋向若而歎曰:“野語有之曰,‘聞道百,以為莫已若者’,我之渭也……”(《秋水》)

    以為莫已若者:

  37. 既無叔伯,終鮮兄弟。門衰祚薄,晚有兒息。(《五代史伶官傳序》)

    晚有兒息:

  38. 憂勞可以興國,逸豫可以亡身,自然之理也。(《五代史伶官傳序》)

    逸豫可以亡身:

  39. 詢其故,蓋馬伶恥出李伶下,已易衣遁矣。(《馬伶傳》)

    馬伶恥出李伶下:

  40. 使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所謂“藉寇兵而齎盜糧”者也。(《諫逐客書》)

    藉寇兵而齎盜糧:

 

五. 簡答題:本大題共5個小題,每小題4分,共20分。

  41. 陶淵明《飲酒》(其五)一詩中“心遠地自偏”一句闡明了怎樣的人生哲理?

 

  42. 在《馮諼客孟嚐君》一文中,馮諼為孟嚐君設計的“三窟”具體指什麽?

 

  43. 郭沫若《爐中煤》一詩采用反複詠歎的手法,收到了怎樣的藝術效果?

 

  44. 宗臣《報劉一丈書》一文中,分別勾勒出幹謁者和權貴者怎樣性格特征?

 

  45. 《大同》一文中孔子所向往的是什麽樣的人類社會?

 

六. 分析題:本大題共10個小題,46-50每小題4分,51-55每小題3分,共35分。

(一)閱讀《鄭伯克段於鄢》中的一段文字,然後回答46-48小題。

    既而大叔命西鄙、北鄙貳於已。公子呂曰:“國不堪貳,君將若之何?欲與大叔,臣請事之。若弗與,則請除之,無生民心。”公曰:“無庸,將自乃。”大叔又收貳以為已邑,至於廩延。子封曰:“可矣,厚將得眾。”公曰:“不義不呢,厚將崩。”

 

  46. 從這段文字中可以看出共叔段的主要性格特征是什麽?

 

  47. 鄭莊公采取了什麽應對策略?這說明他是一個怎樣的人?

 

  48. 作者通過這個事實揭露了什麽問題?

 

(二)閱讀蘇軾《水調歌頭》的上片,然後回答49、50小題。

    明月幾時有?把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年?我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間!

  49. “我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒”表現了詞人怎樣的矛盾心理?

 

  50. 作者最後的選擇表明了他怎樣的生活態度。

 

(三)閱讀巴金《愛爾克的燈光》中的一段文字,然後回答51-53小題。

    然而人的安排終於被“偶然”毀壞了。這應該是一個“意外”。但是這“意外”卻毫無憐憫地打擊了年輕的心。我離家不過一年半光景,就接到了姐姐的死訊。……對於姐姐,她生前我沒有好好地愛過她,死後也不曾做過一樣紀念她的事。她寂寞地活著,寂寞地死去。死帶走了她的一切,這就是在AG8亚游那個地方的舊式女子的命運。

  51. 作者對姐姐的回憶在全文中有什麽作用?

 

  52. 這段文字寄托著作者怎樣的感情?

 

  53. 作者在“偶然”和“意外”上加引號的用意是什麽?

 

(四)閱讀《論學問》中的一段話,然後回答54、55小題。

    史鑒使人明智;詩歌使人巧慧;數學使人精細;博物使人深沉;倫理之學使人莊重;邏輯與修辭使人善辯。“學問變化氣質”。

  54. 這段的論點是什麽?它與治學有何關係?

 

  55. 這段話采用了哪種論證方法?采用了哪種修辭方法?

 

七. 作文:50分。

  56. 題目:自強

    要求:

    A. 必須寫成議論為主的文章;

    B. 不能少於800字;

    C. 字跡工整,卷麵整潔。


大學語文模擬試題(二)參考答案

一. 選擇題(每小題1分,共15分)

  1. C          2. B        3. A              4. C              5. C

  6. D          7. D              8. A              9. B        10. B

  11. B         12. C     13. C     14. A     15. B

二. 填空題(每空1分,共10分)

  16. 女神         17. 艾青             18. 沙子龍         19. 張生

  20. 精神         21. 遺民忍死望恢複

  22. 清泉石上流    23. 直掛雲帆濟滄海

  24. 隔江猶唱後庭花          25. 何似在人間

三. 詞語解釋題(每小題1分,共10分)

  26. 杜絕         27. 贈送             28. 美好的景物

  29. 請             30. 因為             31. 用指甲抓

  32. 本來  33. 希望             34. 憐憫

  35. 荷花

四. 翻譯題:(每小題2分,共10分)

  36. 認為沒有人比得了自己

  37. 很晚才有子孫

  38. 安逸舒適能丟掉性命

  39. 因為馬伶以在李伶之下為恥

  40. 借給賊寇兵器,給強盜送糧食

五. 簡答題:(每小題4分,共20分)

  41. 隻要心誌高遠,不受世俗的幹擾,心處鬧市也不受幹擾。

  42. 薛地市義,遊說魏國,立宗廟於薛。

  43. 回環往複;強化感情。

  44. 幹謁者奴顏卑膝;權要者貪婪虛偽。

  45. 大同社會,小康社會。

六. 分析題(46-50每小題4分,51-55每小題3分,共35分)

  46. 貪得無厭,狂妄愚蠢。

  47. 采取了寬以養惡、欲擒故縱的策略;這說明他陰險狠毒、工於心計。

  48. 揭露了統治階級內部矛盾鬥爭的殘酷性。

  49. 表現了詞人出世與入世的矛盾心理,既想超然物外、登臨仙境,又難以割舍現實生活(隻答“出世與入世的矛盾”亦可)。

  50. 執著現實,熱愛人間生活。

  51. 以姐姐的悲慘命運為例,來揭露控訴封建家庭、封建禮教摧殘青春與生命的罪惡。

  52. 寄托著作者對姐姐的痛切哀思和對封建家庭、封建禮教的贈惡與否定。

  53. 姐姐的死既不偶然,也不意外,而是舊式女子的共同命運。

  54. 學問可以變化氣質。條件關係。(隻有治學,才能具備學問,隻有具備了學問,才能變化氣質)。

  55. 歸納  排比

七. 作文(50分)

  56. 略

本文網址:http://www.cn-arbitrage.com/news/391.html

關鍵詞:煙台成人高考專科,煙台成人高考教育,煙台成人高考輔導

最近瀏覽:

 煙台成人高考

煙台AG8亚游職業培訓 


地址:煙台市萊山區海普路8號                郵箱:ytthpx@126.com

服務熱線:0535-2103380   電話:0535-6106530

網址 :www.cn-arbitrage.com

熱推產品  |   主營區域: 煙台 青島 威海 濰坊 蓬萊 萊陽 棲霞 萊州 招遠 龍口

煙台成人高考

 • 在線客服
 • 聯係電話
  13573559818
 • 在線留言
 • 在線谘詢
  歡迎給AG8亚游留言
  請在此輸入留言內容,AG8亚游會盡快與您聯係。
  姓名
  聯係人
  電話
  座機/手機號碼
  qq
  qq
  地址
  地址